Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng - Giữ vững niềm tin của khách hàng !

tại thời điểm 31/12/2011 

      STT

Khoản mục

Nguyên giá (NG)

Giá trị còn lại

(GTCL)

GTCL/NG

I

Tài sản cố định hữu hình

35.276.662.170

2.441.913.928

7%

1

Nhà cửa, vật kiến trúc

19.807.146.794

2.028.214.344

10%

2

Máy móc thiết bị

10.739.897.536

83.365.980

1%

3

Phương tiện vận tải

3.501.611.150

200.509.494

6%

4

Thiết bị dụng cụ quản lý

1.228.006.690

129.824.110

11%

II

Tài sản cố định vô hình

177.000.000

0

0%

 

Cộng

35.453.662.170

2.441.913.928

 

 

Liên kết