Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng - Giữ vững niềm tin của khách hàng !

* năm 1980: Được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng III

* năm 1981: Được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng II

* năm 2001: Được Tổng Công ty tặng Bằng khen về hoàn thành tốt nhiệm vụ

* năm 2003 và 2004: Được Bộ xây dựng tặng Cờ thi đua về hoàn thành tốt nhiệm vụ

* từ năm 2000 đến 2004: Được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen về việc hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách và thu nộp bảo hiểm xã hội.
Liên kết