Công ty TNHH một thành viên VICEM Hoàng Thạch

Công ty TNHH một thành viên VICEM Hải Phòng

Công ty TNHH một thành viên VICEM Tam Điệp

Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên 1

Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân

Công ty CP xi măng VICEM Hoàng Mai

Công ty CP xi măng VICEM Bỉm Sơn

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn

Công ty CP xi măng VICEM Hạ Long

Công ty CP xi măng VICEM Sông Thao