Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng - Giữ vững niềm tin của khách hàng !

CƠ QUAN CÔNG TY


 

Cơ quan Công ty là trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kinh doanh toàn Công ty bao gồm các phòng, chi nhánh trực thuộc nhằm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm do đại hội đồng cổ đông đề ra.
Cơ cấu tổ chức của cơ quan Công ty gồm: Ban lãnh đạo công ty và các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Trụ sở tại trung tâm thành phố Huế.
Địa chỉ: số 24 đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

Phòng Tổ chức - Hành chính là bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty, giúp việc cho Giám Đốc Công ty về các lĩnh vực: Tổ chức, Nhân sự, Tiền lương; giải quyết chế độ chính sách cho CNVC và kiểm tra các đơn vị trực thuộc Công ty về việc tổ chức thực hiện công tác Tổ chức - Lao động - Tiền lương; An toàn và bảo hộ lao động.


PHÒNG KẾ TOÁN  THỐNG KÊ  TÀI CHÍNH

Phòng Kế Toán - Thống Kê - Tài Chính là bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty, giúp Giám đốc Công ty quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế toán thống kê tài chính;tổ chức hoạch toán trong toàn Công ty, đảm bảo đúng chế độ quy định của Nhà Nước; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện quy định của Nhà Nước về quản lý tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn.


PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp là bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty, giúp Giám Đốc Công ty trong việc nghiên cứu , dự báo, lập kế hoạch, theo dõi và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư - xây dựng sửa chữa lớn hàng năm; phối hợp với các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ tham mưu cho Giám đốc Công ty các biện pháp nhằm chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư - xây dựng sửa chữa lớn hàng năm; hướng dẫn, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư - xây dựng sửa chữa lớn hàng năm đúng chế độ ,chính sách,quy chế,quy định của Nhà Nước đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả;theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư - xây dựng sửa chữa lớn hàng năm của các đơn vị


PHÒNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ

Phòng Thị Trường Tiêu Thụ là bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty, giúp Giám Đốc Công ty trong công tác quản lý ,điều hành hoạt động Sản xuất kinh doanh, cụ thể là : điều tra, nghiên cứu thị trường phục vụ sản xuất kinh doanh ; thực hiện các hợp đồng mua bán Thạch cao, Xi măng; đề xuất các chính sách, biện pháp, các mức chi phí ( khuyến mại, đại lý ) về tiêu thụ Thạch cao,Xi măng


CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

Công đoàn Công ty cổ phần thạch cao xi măng là tổ chức đoàn thể hoạt động trong hệ thống các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của Công ty; Trực thuộc Công đoàn Tổng công ty xi măng Việt Nam. Công đoàn Công ty có nhiệm vụ phối hợp với Ban điều hành Công ty tập hợp sức mạnh của tập thể công nhân lao động Công ty nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD của doanh nghiệp, đồng thời là cơ quan đại diện cho người lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động trong Công ty, vận động CNVC- LĐ xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vữngLiên kết