Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP Thời gian đăng tin: 16h00, ngày 12/04/2024
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói mua sắm: Cung cấp thạch cao Lào tại Nhà máy xi măng VICEM Bỉm Sơn phục vụ kinh doanh năm 2024. Thời gian đăng tin: 14h30, ngày 04/04/2024
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP Thời gian đăng tin: 16h20 ngày 03/04/2024
THÔNG BÁO MỜI THẦU Cung cấp dịch vụ vận chuyển thạch cao. Thời gian đăng tin: 14h00, ngày 08/03/2024
THÔNG BÁO MỜI THẦU Cung cấp dịch vụ vận chuyển thạch cao Thời gian đăng tin: 16h20, ngày 07/03/2024
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói mua sắm: Cung cấp thạch cao Lào tại Hợp Thịnh/Trạm Nghiền xi măng Quảng Trị phục vụ kinh doanh năm 2024 Thời gian đăng tin: 15h50, ngày 29/02/2024
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Thời gian đăng tin: 14h00, ngày 05/02/2024

Liên kết